POZNAJ NASZE PORTFOLIO Wchodzące w skład jego portfolio inwestycyjnego spółki zajmują się przede wszystkim: budową obiektów inżynierii lądowej na traktach drogowych i kolejowych, wznoszeniem konstrukcji żelbetowych, robotami budowlanymi, inżynierią lądową, produkcją mas bitumicznych i betonów, a także dostawą materiałów i sprzętu dla dużych inwestycji infrastrukturalnych, w tym urządzeń do budowy oraz modernizacji instalacji energetycznych. RESBUD SE to nowoczesny, dynamicznie rozwijający się europejski holding, działający na szeroko rozumianym rynku budownictwa, energetyki i inżynierii lądowej, a także produkcji, logistyki oraz dostaw materiałów dla sektora budowlanego i energetycznego. RESBUD SE notowany jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od września 2007 roku.
Łączy nowoczesne podejście do biznesu z 70-letnią tradycją w przemyśle budowlanym.

Akcjonariat

Kapitał udziałowy (powyżej 5% głosów)

Bezpośredni udział, stan na dzień 31.12.2020
  • AP Energobau OU
  • Alexey Petrov
  • DKW Polska OU
  • Akcje w wolnym obrocie

Liczba udziałów

AP Energobau OU– 4 290 000
Alexey Petrov– 2 788 000
DKW Polska OU– 2 312 000
Akcje w wolnym obrocie– 8 710 000

% głosów w pełnej ilości udziałów

AP Energobau OU– 23.70%
Alexey Petrov– 15.40%
DKW Polska OU– 12.77%
Pośredni udział, stan na dzień 31.12.2020
  • AP Energobau OU
  • DKW Polska OU
  • Akcje w wolnym obrocie

Liczba udziałów

Alexey Petrov,
pośrednio i bezpośrednio przez AP Energobau OU
– 7 078 000
Iwona Długosz,
pośredni udział poprzez DKW Polska OU
– 2 312 000

% głosów w pełnej ilości udziałów

Alexey Petrov,
pośrednio i bezpośrednio przez AP Energobau OU
– 39.10%
Iwona Długosz,
pośredni udział poprzez DKW Polska OU
– 12.77%

Zarząd

Jarosław Gerard Podolski – Członek Zarządu

13 lutego 2020 roku Jarosław Gerard Podolski został powołany przez Radę Nadzorczą RESBUD SE na Członka Zarządu Spółki.

Doświadczenie zawodowe

Menedżer z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu dużymi spółkami, m.in. z obszaru budownictwa i nieruchomości. W latach 2017-2018, jako Członek Rady Nadzorczej, był oddelegowany do czasowego pełnienia funkcji Członka Zarządu spółki REGNON S.A., w latach 2015-2017 był Prezesem Zarządu spółki Interbud Budownictwo S.A., a w latach 2014-2016 – Prezesem Zarządu spółki IB – Nieruchomości Sp. z o. o.

W ostatnich latach zasiadał także w organach nadzoru takich spółek jak: REGNON S.A. (2017-2018, Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do czasowego pełnienia funkcji Członka Zarządu) czy Interbud – Construction S.A. (2015-2016, Członek Rady Nadzorczej).

W przeszłości związany także z Wyższą Szkołą Mazowiecką w Warszawie (2008-2014, Kanclerz), a także z Wyższą Szkołą Komunikowania i Mediów Społecznych imienia Jerzego Giedroycia w Warszawie (2009-2014, Prezydent Uczelni).

Wykształcenie

Absolwent Wydziału Politologii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (mgr politologii) oraz Absolwent Wydziału Prawa w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Legnicy (mgr prawa). Ukończył kurs dla członków rad nadzorczych Spółek z udziałem Skarbu Państwa (Certyfikat) oraz Podyplomowe Studia Master of Business Administration realizowane wg programu Erasmus University of Rotterdam (Holandia) i Durham University (Wielka Brytania).

Rada Nadzorcza 

Alexey Petrov – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Anna Jõemets – Członek Rady Nadzorczej

Andrei Prakopchyk – Członek Rady Nadzorczej

Historia

RESBUD SE to spółka z bogatą, 70-letnią historią na polskim rynku budownictwa.

W latach 50.
W latach 50. zasięg działalności przedsiębiorstwa obejmował teren południowo-wschodniej Polski. Duże zapotrzebowanie na usługi budowlano-montażowe sprzyjały bardzo dynamicznemu rozwojowi firmy. Przedsiębiorstwo zatrudniało ponad 7 tys. osób i realizowało coraz bardziej skomplikowane organizacyjnie i technologicznie inwestycje. Wtedy też RESBUD ugruntował swoją niekwestionowaną pozycję lidera branży na terenie południowo-wschodniej Polski.
W latach 80. i w pierwszej połowie lat 90.
W latach 80. i w pierwszej połowie lat 90. projekty zagraniczne realizowało ponad 1100 osób, czyli jedna trzecia pracowników zatrudnionych w firmie RESBUD. Przychody ze sprzedaży budów eksportowych sięgały blisko 30 proc. ogółu sprzedaży spółki. W tym czasie zrealizowano projekty w ramach ponad 50 kontraktów.
Po roku 2000 - debiut na GPW
Ukoronowaniem blisko 10-letniej obecności na regulowanym rynku publicznym, był ogłoszony w dniu 27 września 2007 roku debiut notowań akcji RESBUD S.A. na parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. W tym okresie firma wyspecjalizowała się w kompleksowym budownictwie mieszkaniowym, przemysłowym, infrastrukturalnym i użyteczności publicznej, zwłaszcza hal sportowych, basenów, centrów handlowych oraz logistycznych. RESBUD był wykonawcą nagradzanych przez branżowe gremia wielu inwestycji budowlanych na terenie całego kraju. Dzięki bogatemu doświadczeniu i licznym realizacjom, RESBUD zapracował na miano rzetelnego i godnego zaufania partnera pierwszego wyboru.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Z końcem lat 60.
Z końcem lat 60. przedsiębiorstwo, realizując inwestycje na rynku krajowym, rozpoczęło równocześnie kontrakty eksportowe. Inżynierowie i pracownicy RESBUD realizowali projekty w licznych krajach europejskich, m.in. w Republice Federalnej Niemiec, Niemieckiej Republice Demokratycznej w Czechosłowacji, na Węgrzech, w Belgii, a także na innych kontynentach, jak Afryka, gdzie realizowano kontrakt w Libii.
Lata 90. - prywatyzacja
Na początku lat 90., przedsiębiorstwo, w celu dostosowania struktury oraz organizacji produkcji do nowych warunków rynkowych, rozpoczęło proces gruntownej restrukturyzacji szeregu obszarów swojej działalności. W 1994 roku rozpoczęła się realizacja ścieżki prywatyzacyjnej RESBUD i nastąpiło przekształcenie przedsiębiorstwa w spółkę akcyjną, działającą na podstawie kodeksu handlowego. Pakiet większościowy przejął II Narodowy Fundusz Inwestycyjny. Kolejnym ważnym etapem w historii spółki było rozpoczęcie w 1998 roku notowania akcji spółki na pozagiełdowym rynku Centralnej Tabeli Ofert. RESBUD S.A. był pierwszą spółką publiczną notowaną na tym rynku w Polsce.
Dziś – transformacja w nowoczesny holding
W 2019 roku, po zmianie akcjonariusza większościowego, RESBUD SE zmienił swój model biznesowy oraz strategię działania, rozpoczynając transformację w nowoczesny, dynamicznie rozwijający się holding, działający na szeroko rozumianym rynku budownictwa i inżynierii lądowej, a także produkcji, logistyki oraz dostaw materiałów dla sektora budowlanego. W ramach I etapu transformacji, znaczącemu podwyższeniu uległ kapitał zakładowy Spółki, a RESBUD SE nabył udziały w spółkach: Energokompliekt OOO oraz Conpol sp. z o.o.
W latach 50.
W latach 50. zasięg działalności przedsiębiorstwa obejmował teren południowo-wschodniej Polski. Duże zapotrzebowanie na usługi budowlano-montażowe sprzyjały bardzo dynamicznemu rozwojowi firmy. Przedsiębiorstwo zatrudniało ponad 7 tys. osób i realizowało coraz bardziej skomplikowane organizacyjnie i technologicznie inwestycje. Wtedy też RESBUD ugruntował swoją niekwestionowaną pozycję lidera branży na terenie południowo-wschodniej Polski.
Z końcem lat 60.
Z końcem lat 60. przedsiębiorstwo, realizując inwestycje na rynku krajowym, rozpoczęło równocześnie kontrakty eksportowe. Inżynierowie i pracownicy RESBUD realizowali projekty w licznych krajach europejskich, m.in. w Republice Federalnej Niemiec, Niemieckiej Republice Demokratycznej w Czechosłowacji, na Węgrzech, w Belgii, a także na innych kontynentach, jak Afryka, gdzie realizowano kontrakt w Libii.
W latach 80. i w pierwszej połowie lat 90.
W latach 80. i w pierwszej połowie lat 90. projekty zagraniczne realizowało ponad 1100 osób, czyli jedna trzecia pracowników zatrudnionych w firmie RESBUD. Przychody ze sprzedaży budów eksportowych sięgały blisko 30 proc. ogółu sprzedaży spółki. W tym czasie zrealizowano projekty w ramach ponad 50 kontraktów.
Lata 90. - prywatyzacja
Na początku lat 90., przedsiębiorstwo, w celu dostosowania struktury oraz organizacji produkcji do nowych warunków rynkowych, rozpoczęło proces gruntownej restrukturyzacji szeregu obszarów swojej działalności. W 1994 roku rozpoczęła się realizacja ścieżki prywatyzacyjnej RESBUD i nastąpiło przekształcenie przedsiębiorstwa w spółkę akcyjną, działającą na podstawie kodeksu handlowego. Pakiet większościowy przejął II Narodowy Fundusz Inwestycyjny. Kolejnym ważnym etapem w historii spółki było rozpoczęcie w 1998 roku notowania akcji spółki na pozagiełdowym rynku Centralnej Tabeli Ofert. RESBUD S.A. był pierwszą spółką publiczną notowaną na tym rynku w Polsce.
Po roku 2000 - debiut na GPW
Ukoronowaniem blisko 10-letniej obecności na regulowanym rynku publicznym, był ogłoszony w dniu 27 września 2007 roku debiut notowań akcji RESBUD S.A. na parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. W tym okresie firma wyspecjalizowała się w kompleksowym budownictwie mieszkaniowym, przemysłowym, infrastrukturalnym i użyteczności publicznej, zwłaszcza hal sportowych, basenów, centrów handlowych oraz logistycznych. RESBUD był wykonawcą nagradzanych przez branżowe gremia wielu inwestycji budowlanych na terenie całego kraju. Dzięki bogatemu doświadczeniu i licznym realizacjom, RESBUD zapracował na miano rzetelnego i godnego zaufania partnera pierwszego wyboru.
Dziś – transformacja w nowoczesny holding
W 2019 roku, po zmianie akcjonariusza większościowego, RESBUD SE zmienił swój model biznesowy oraz strategię działania, rozpoczynając transformację w nowoczesny, dynamicznie rozwijający się holding, działający na szeroko rozumianym rynku budownictwa i inżynierii lądowej, a także produkcji, logistyki oraz dostaw materiałów dla sektora budowlanego. W ramach I etapu transformacji, znaczącemu podwyższeniu uległ kapitał zakładowy Spółki, a RESBUD SE nabył udziały w spółkach: Energokompliekt OOO oraz Conpol sp. z o.o.