WYBRANE DANE FINANSOWE RESBUD SEw tys. EUR
202020192018
Zysk z działalności operacyjnej-93298
Zysk netto3588
Zysk netto na jedną akcję zwykłą (w EUR)0.010.01
EBITDA0
Przychody netto ze sprzedaży0125
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-70-51
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-208-1039
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej246803
Przepływy pieniężne netto, razem-32-287
Aktywa razem28242012
Aktywa trwałe26374
Aktywa obrotowe1872008
Wskaźnik bieżącej płynności3.412.55
Wskaźnik szybkiej płynności2.4212.53
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania357164
Zobowiązania długoterminowe3024
Zobowiązania krótkoterminowe55160
Kapitał własny24671848
Kapitał akcyjny19911430
Wartość księgowa na jedną akcję (w EUR)0.140.14
WYBRANE DANE FINANSOWE RESBUD SEw tys. EUR
IH2020IH2019
Zysk z działalności operacyjnej-90-22
Zysk netto-9654
Zysk netto na jedną akcję zwykłą (w EUR)-0.010
EBITDA00
Przychody netto ze sprzedaży00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-115-80
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej220
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej6746
Przepływy pieniężne netto, razem-26-34
Aktywa razem2,7481988
Aktywa trwałe2,5700
Aktywa obrotowe178187
Wskaźnik bieżącej płynności2.3420.71
Wskaźnik szybkiej płynności1.3020.71
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania44496
Zobowiązania długoterminowe3680
Zobowiązania krótkoterminowe7696
Kapitał własny2,3041892
Kapitał akcyjny1,9911430
Wartość księgowa na jedną akcję (w EUR)0.150.13