Rekomendacje Zarządu odnośnie podziału zysku oraz propozycje wypłat dywidend są podejmowano każdorazowo na podstawie oceny sytuacji finansowej i płynnościowej Spółki, istniejących i przyszłych zobowiązań, oraz potrzeb inwestycyjnych, wynikających z realizacji strategii RESBUD SE.